Orașul Cluj va avea Muzeu Aeronautic şi un monument „Escadrila din ceruri” dedicat memoriei piloţilor care şi-au pierdut viaţa în accidente aviatice

Un Muzeu Aeronautic al Transilvaniei va fi înfiinţat la Cluj-Napoca, unde va fi ridicat şi monumentul „Escadrila din ceruri”, în memoria piloţilor care şi-au pierdut viaţa în accidente aviatice, potrivit unei decizii de joi a Consiliului Judeţean Cluj, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Consiliul Judeţean Cluj a aprobat, joi, asocierea cu Asociaţia Română pentru Propagandă şi Istoria Aeronauticii – filiala Cluj, pentru înfiinţarea Muzeului Aeronautic al Transilvaniei şi ridicarea monumentului „Escadrila din ceruri”.

Preşedintele CJ Cluj, Horea Uioreanu, a declarat că s-au făcut demersuri la diverse instituţii pentru transmiterea unor bunuri mobile, aeronave, paraşute, documente, care să fie incluse în viitorul muzeu.

„CJ Cluj a aprobat asocierea între judeţul Cluj şi Asociaţia Română pentru Propagandă şi Istoria Aeronauticii – filiala Cluj în vederea înfiinţării Muzeului Aeronautic al Transilvaniei şi a ridicării monumentului «Escadrila din ceruri» în perimetrul Aeroportului Internaţional «Avram Iancu» Cluj. Conform prevederilor legale, pentru înfiinţarea unui muzeu este necesară constituirea patrimoniului muzeal. În acest sens s-au făcut demersuri la Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Transporturilor şi Aeroclubul României pentru transmiterea unor bunuri mobile, aeronave, paraşute, documente, în proprietatea judeţului Cluj şi în administrarea CJ Cluj”, a spus Uioreanu.

Acesta a afirmat că înfiinţarea noului muzeu se justifică în condiţiile în care „locul de naştere al aeronauticii româneşti este Transilvania”.

Potrivit acestuia, monumentul „Escadrila din ceruri” va fi dedicat memoriei piloţilor care şi-au pierdut viaţa în accidente aviatice.

Sursă: Mediafax.ro

Potrivit publicației Ziua de Cluj, iniţiator este pilotul Marius Buzeschi, care, ajutat de Consiliul Judeţean, a contactat deja Ministerul Administraţiei şi Internelor, care are mai multe aeronave IAR 93 scoase din uz, şi Ministerul Transporturilor, în subordinea căruia se afllă aviaţia civilă.

El spune că vrea să amplaseze un IAR 93 scos din uz în sensul giratoriu din faţa vechiului terminal al aeroportului din Cluj. „Am fi vrut să-l amplasăm în sensul giratoriu de la intrarea în aeroport, dar nu putem pentru că sunt norme europene pentru a nu obtura vizibilitatea”, spune el.

Printre membrii fondatori ai ARPIA se numără directorul aeroportului David Ciceo, decanul Facultăţii de Arhitectură Romulus Zamfir şi rectorul UTCN Aurel Vlaicu.
Buzeschi este un fost pilot de elicoptere MI-8 şi are peste 3.500 de ore de zbor la activ.

Iată mai jos conținutul documentului respectiv.

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.  1338/2014

 

 

REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere dintre Judeţul Cluj şi Asociaţia Română pentru Propagandă şi Istoria Aeronauticii – Filiala Cluj în vederea înfiinţării Muzeului Aeronautic al Transilvaniei şi a ridicării monumentului

 „Escadrila din ceruri”

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 407 din 18 decembrie 2013 s-a aprobat iniţierea demersurilor în vederea înfiinţării Muzeului Aeronautic al Transilvaniei şi a ridicării monumentului “Escadrila din ceruri”, în perimetrul Aeroportului Internaţional „Avram Iancu” Cluj.

Demersul s-a realizat ca urmare a propunerii Asociaţiei Române pentru Propagandă şi Istoria Aeronauticii CLUJ (A.R.P.I.A. CLUJ) adresată Consiliului Judeţean Cluj şi Aeroportului Internaţional „Avram Iancu” Cluj-Napoca. in scopul realizarii celor doua proiecte.

Tradiţia aeronauticii în Transilvania, locul de naştere al aeronauticii româneşti justifică demersul, având în vedere personalităţile care s-au născut şi au trăit aici.

Conform prevederilor articolului 16, alineat 1 din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare “Acordarea titulaturii de muzeu sau, după caz, de colecţie publică de importanţă naţională, regională, judeţeană sau locală, după caz, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Culturii şi Cultelor, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.”

Conform prevederilor actului normativ anterior menţionat şi ale Ordinului Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2.297/2006 pentru aprobarea Criteriilor de acordare a avizului prealabil în vederea înfiinţării muzeelor şi colecţiilor publice, pentru înfiinţarea unui muzeu este necesară constituirea patrimoniului muzeal. În acest sens s-au făcut deja demersuri la Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Transporturilor şi Aeroclubul României pentru transmiterea unor bunuri mobile, aeronave, paraşute, documente, în proprietatea Judeţului Cluj şi în administrarea Consiliului Judeţean Cluj.

Astfel, considerăm necesară  aprobarea unui contract de asociere între Judeţul Cluj şi Asociaţia Română pentru Propagandă şi Istoria Aeronauticii – Filiala Cluj în vederea înfiinţării Muzeului Aeronautic al Transilvaniei şi a ridicării monumentului „Escadrila din ceruri”.

În conformitate cu prevederile articolului 97, alineatul 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, am întocmit proiectul de hotărâre cu sprijinul Secretarului Judeţului Cluj, persoana de contact fiind domnul Iliescu Ştefan, din cadrul Serviciului Juridic, Contencios Administrativ, proiect ce urmează să parcurgă etapele prevăzute în Regulamentul de funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj.     

 

VICEPREŞEDINTE

Ioan Oleleu

 

 

 

Întocmit

Şef serviciu

Ştefan Iliescu

 ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

H O T Ă R Â R E A   N R. ______

din  _________________ 2014

privind aprobarea contractului de asociere dintre Judeţul Cluj şi Asociaţia Română pentru Propagandă şi Istoria Aeronauticii – Filiala Cluj în vederea înfiinţării Muzeului Aeronautic al Transilvaniei şi a ridicării monumentului „Escadrila din ceruri”

 

Consiliul Judeţean Cluj;

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere dintre Judeţul Cluj şi Asociaţia Română pentru Propagandă şi Istoria Aeronauticii – Filiala Cluj în vederea înfiinţării Muzeului Aeronautic al Transilvaniei şi a ridicării monumentului „Escadrila din ceruri”, propus de vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Ioan Oleleu;

În conformitate cu prevederile:

– art. 91 alin. (1) lit. e) şi alin. (6) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

–                  art. 35 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

–                  Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

–                  Ordinului Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2.297/2006 pentru aprobarea Criteriilor de acordare a avizului prealabil în vederea înfiinţării muzeelor şi colecţiilor publice;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse în art. 44-45 şi în art. 94-98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

h o t ă r ă ş t e: 

Art. 1. (1) Se aprobă contractul de asociere dintre Judeţul Cluj şi Asociaţia Română pentru Propagandă şi Istoria Aeronauticii – Filiala Cluj, în vederea înfiinţării Muzeului Aeronautic al Transilvaniei şi a ridicării monumentului „Escadrila din ceruri”, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se împuterniceşte domnul Ioan Oleleu – Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj, să semneze contractul de asociere prevăzut la alin. 1, în numele şi pentru Judeţul Cluj.

Art. 2. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcţia Juridică şi domnul Ioan Oleleu – Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Cluj.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului judeţului, în termenul prevăzut de lege, domnului Ioan Oleleu – Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Cluj, Direcţiei Juridice, Asociaţiei Române pentru Propagandă şi Istoria Aeronauticii – Filiala Cluj, precum şi Prefectului Judeţului Cluj, şi se aduce la cunoştinţa publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Judeţului Cluj şi pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”.

 

                                                                                         Contrasemnează:

            PREŞEDINTE,                                                SECRETAR  AL  JUDEŢULUI,

HOREA DORIN UIOREANU                                                Simona Gaci 

 

ROMÂNIA                                                                                                  ANEXĂ

JUDEŢUL CLUJ                                                                       la HCJ nr. ……………. / 2014

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

JUDEŢUL CLUJ                            ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU PROPAGANDĂ               

CONSILIUL JUDEŢEAN             ŞI ISTORIA AERONAUTICII – FILIALA CLUJ                                                       

Nr._______din__________                              Nr._______din__________

PREAMBUL

Având în vedere:

1. Tradiţia aeronauticii în Transilvania;

2. Necesitatea înfiinţării Muzeului Aeronautic al Transilvaniei şi a ridicării monumentului „Escadrila din ceruri”.

În temeiul prevederilor:

– art. 91 alin. (1) lit. e) şi alin. (6) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 35 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordinului Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2.297/2006 pentru aprobarea Criteriilor de acordare a avizului prealabil în vederea înfiinţării muzeelor şi colecţiilor publice;

S-a încheiat astăzi, …………….. prezentul

CONTRACT DE ASOCIERE

 

ART. 1-Părţile semnatare

Părţile prezentului contract de asociere, sunt:

 JUDEŢUL CLUJ, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 106, judeţul Cluj, titular al codului de înregistrare fiscală nr. ………………. şi al contului bancar nr. …………………………………………, deschis la Trezoreria municipiului Cluj-Napoca, reprezentat prin d-nul Ioan Oleleu  – Vicepreşedinte;

şi

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU PROPAGANDĂ ŞI ISTORIA AERONAUTICII – FILIALA CLUJ, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. …………., judeţul ……………………….. titular al codului de înregistrare fiscală ……………………….. şi al contului bancar nr. …………………………….., deschis la …………………………….., reprezentat prin d-nul Buzenchi Laurenţiu  – Preşedinte executiv;

ART. 2- Obiectul

Obiectul prezentului acord îl constituie colaborarea dintre părţile semnatare în vederea înfiinţării Muzeului Aeronautic al Transilvaniei şi a ridicării monumentului „Escadrila din ceruri”, în conformitate cu prevederile legale.

ART. 3  Durata

Prezentul acord se încheie pe o durată de 5 ani şi intră în vigoare de la data semnării lui de către reprezentanţii legali ai părţilor.

ART. 4-Drepturile şi obligaţiile părţilor

(1)   Judeţul Cluj are următoarele drepturi şi obligaţii:

– să realizeze toate demersurile necesare pentru înfiinţarea Muzeului Aeronautic al Transilvaniei şi ridicarea monumentului „Escadrila din ceruri”;

– să rezilieze prezentul acord în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale asumate de către beneficiari.

 (2) Asociaţia Română pentru Propagandă şi Istoria Aeronauticii – Filiala Cluj are  următoarele drepturi şi obligaţii:

– să asigure consultanţă de specialitate în vederea înfiinţării Muzeului Aeronautic al Transilvaniei şi ridicării monumentului „Escadrila din ceruri”;

– să identifice bunurile care vor fi expuse în muzeu;

– să stabilească condiţiile tehnice de pregătire a exponatelor pentru transport şi expunere;

– să asigure asistenţa tehnică periodică;

– după înfiinţarea muzeului să asigure gratuit ghid / ghizi pentru grupuri organizate;

– să asigure colaborarea şi stabilirea unor relaţii de parteneriat cu muzeele de profil din ţară şi din străinătate;

ART. 5 Drepturile şi obligaţiile financiare ale părţilor

(1)             În vederea înfiinţării Muzeului Aeronautic al Transilvaniei şi ridicării monumentului „Escadrila din ceruri”, Judeţul Cluj susţine financiar realizarea acestora.

(2)             Asociaţia Română pentru Propagandă şi Istoria Aeronauticii – Filiala Cluj nu va participa financiar.

Art.6. Forţa majoră

(1) Este exonerată de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor ce-i  revin partea care a fost împiedicată de intervenţia unui caz de forţă majoră.

(2) Este forţă majoră evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat şi independent de voinţa părţilor, care le opreşte să-şi execute obligaţiile ce le revin potrivit prezentului acord.

(3) Îndeplinirea acordului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

(4) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica în temen de 3 zile celorlalte părţi, în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

(5) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului acord, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

ART. 7. Aplicarea acordului

(1) Comunicările între părţi în legătură cu executarea prezentului acord vor fi făcute numai în scris.

(2) Prezentul acord poate fi modificat prin acte adiţionale aprobate de către părţi.

ART. 8. Răspunderea părţilor

 (1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul acord, partea în culpă răspunde în condiţiile acestuia şi ale dispoziţiilor legale în vigoare.

ART.9. Litigii

(1) Orice neînţelegere care decurge din interpretarea sau executarea prezentului acord este soluţionată de părţile semnatare pe cale amiabilă.

(2) În cazul în care soluţionarea neînţelegerii pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiul dintre părţile semnatare ale prezentului acord se soluţionează de către instanţele de judecată competente, potrivit legii. 

ART.10. Încetarea acordului

Prezentul  acord încetează:

– prin acordul de voinţă al părţilor;

– prin reziliere, la solicitarea motivată a uneia dintre părţi;

– la data expirării duratei pentru care a fost încheiat, în cazul în care acordul nu a fost reziliat;

– dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni.

Prezentul acord a fost încheiat în 3 (trei) exemplare, identic egale din punct de vedere juridic, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară, astăzi, ……….. 

        JUDEŢUL CLUJ                            ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU PROPAGANDĂ               

CONSILIUL JUDEŢEAN                       ŞI ISTORIA AERONAUTICII – FILIALA CLUJ                                                      

           PREŞEDINTE                                                   PREŞEDINTE EXECUTIV

  

                                                                                                   Contrasemnează:

            PREŞEDINTE,                                                SECRETAR  AL  JUDEŢULUI,

HOREA DORIN UIOREANU                                                  Simona Gaci

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

Direcţia Juridică

Nr. 1338/2014

 

RAPORT

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere dintre Judeţul Cluj şi Asociaţia Română pentru Propagandă şi Istoria Aeronauticii – Filiala Cluj în vederea înfiinţării Muzeului Aeronautic al Transilvaniei şi a ridicării monumentului „Escadrila din ceruri”

Direcţia Juridică, în calitate de compartiment de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj a examinat proiectul de hotărâre propus de Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj, dl. Ioan Oleleu, privind aprobarea contractului de asociere dintre Judeţul Cluj şi Asociaţia Română pentru Propagandă şi Istoria Aeronauticii – Filiala Cluj în vederea înfiinţării Muzeului Aeronautic al Transilvaniei şi a ridicării monumentului „Escadrila din ceruri”, constatând că acesta îndeplineşte cerinţele de legalitate, propune adoptarea acestuia în prima şedinţă a Consiliului Judeţean Cluj.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

Pop V. Dan

 

 

 

 

ADAUGA COMENTARIU (autentificare cu contul de Facebook)